Art. 1: DEFINITIES EN TOEPASSING 

Opdrachtgever is diegene die de opdracht heeft gegeven. 

Particulier is een opdrachtgever die niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf. 

Opdrachtnemer is Lievehelp VOF. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s)resp. hun rechtsopvolgers– en alle daarmee gepaard gaande ontwerpen en/of handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen op schriftelijke wijze van worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor handelaren met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de medecontractant voor zover deze laatste in strijd met de eerste zijn. 

Art. 2: OPDRACHTBEVESTIGING  

Offertes opgesteld door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig voor 1 maand, tenzij anders aangegeven. Offertes worden opgesteld op basis van de voor de opdrachtnemer beschikbare informatie.  

Bij opdrachtbevestiging verbindt de opdrachtgever zich definitief. Deze kan mondeling worden gegeven of door ondertekening van de offerte of door schriftelijke afspraak of doordat de opdrachtgever toestaat dat de opdrachtnemer met de opdracht begint. 

Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien de opdrachtnemer akkoord ging met de wijze van facturering.  

Art.3: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER 

De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en dit binnen een redelijke termijn. De opdrachtnemer bepaalt de wijze van uitvoering.  

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’. 

De opdrachtnemer verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle verkregen informatie, bedrijfsgegevens en overige tegenover derden die niet bij de opdracht betrokken zijn.  

Art. 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever dient alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval voor de stedenbouwkundige voorschriften e.a., maar is hiertoe geenszins beperkt.  

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of laattijdig gegeven informatie.  

Indien van toepassing is de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid tot het aanvragen, verkrijgen en aanbrengen van eventuele vergunningen (b.v. kap– of bouwvergunningen, etc.).  

Indien de nodige juiste informatie niet (tijdig) aanwezig is, kanLievehelp VOF desgevallend een bijkomende vergoeding aanrekenen voor het in orde brengen hiervan gelijk aan het gehanteerde uurloon in regie, vermeerderd met eventuele verplaatsingsonkosten, met een minimum van 125 

Art. 5: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT 

In geval van ontwerpopdrachten moeten wijzigingen met betrekking tot de opdracht door de opdrachtgever uiterlijk bij het voorontwerp bekend worden gemaakt aan de opdrachtnemer. Wijzigingen gevraagd na het definitief ontwerp, zullen aangerekend worden aan het gehanteerde uurloon in regie, vermeerderd met eventuele verplaatsingsonkosten, met een minimum van €125. 

Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten zijn maar rechtsgeldig in zoverre dit schriftelijk is aanvaard.  

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering ervan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen, dan zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. De uitvoeringstermijn kan hierdoor ook gewijzigd worden. 

Art. 6: TERMIJNEN  

De opgegeven termijnen voor uitvoering van een offerte zijn steeds bij benadering, ook voor ontwerpstudies. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst, noch enige vorm van schadevergoeding of het weigeren tot betaling van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen. 

Art. 7: BETALINGEN  

Facturen en ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen, behoudens schriftelijke afwijking, contant of op het factuur aangegeven rekeningnummer, zonder enige korting of inhouding van welke aard ook.  

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar, alsmede een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 125 verschuldigd zijn.  

Door overschrijding van de voorziene vervaldag, zal het resterend saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Door de laattijdige betaling van een factuur worden de overige, nog niet vervallen facturen, eveneens meteen opeisbaar. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte vallen voor rekening van de opdrachtgever. 

Bij gebrek aan betaling van een factuur kan de overeenkomst door de opdrachtnemer worden ontbonden van rechtswege, d.m.v. een aangetekende schrijven. Dit alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op schadevergoeding. 

Art. 8: EIGENDOMSRECHT  

Alle teksten, schema’s, werkwijzen, oefeningen, boeken, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, bestanden, e.d. blijven het volledige artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen en ander materiaal uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht of het werk waarvoor eventuele ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

De opdrachtnemer heeft de vrijheid de ontwerpen of ander de opdracht gelieerd materiaal te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 15 kalenderdagen na datum van de ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent. Op geen enkele wijze mag materiaal ter beschikking gesteld door Lievehelp VOF in het kader van de opdracht, door de opdrachtgever of door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier, uitvoerder, aannemer of onderaannemer van een opdracht, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

Art. 9: WERKEN TER PLAATSE EN LEVERING  

Leveringen en plaatsingen van goederen door de opdrachtnemer gebeuren volgens de aanwijzingen van de opdrachtgever, welke verantwoordelijk gesteld wordt voor zijn gegevens. De opdrachtgever zal op eigen verantwoordelijkheid de plaats aanduiden voor het leveren van de goederen en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang te verlenen. 

Art. 10: AANSPRAKELIJKHEID 

Lievehelp VOF kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, nooit voor indirecte, waaronder maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen of subsidies.  

LieveHelp VOF draagt geen verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit uitvoeringswerken, noch voor uitvoeringsplannen dewelke niet door LieveHelp VOF werden geredigeerd.  

Behoudens opzet is LieveHelp VOF niet gehouden tot enige vrijwaring voor lichte, occasionele fouten of zichtbare gebreken dewelke bij beëindiging van de overeenkomst of bij oplevering gekend (dienden te) zijn door de opdrachtgever. 

In afwijking van artikel 1641 B.W. en in overeenstemming met artikel 1643 B.W. is LieveHelp VOF niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van plaatsing of oplevering of einde van de overeenkomst. 

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat LieveHelp VOF de excepties en exoneraties, die een onderaannemer of technisch raadgever ten aanzien van LieveHelp VOF kan inroepen, eveneens aan de opdrachtgever kan tegenwerpen. 

Voor zover LieveHelp VOF bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen, technische raadgevers, leveranciers of onderaannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun fout. 

In geval van aansprakelijkheid in hoofde van LieveHelp VOF is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door LieveHelp VOF afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de tussenkomst van de verzekering voor de gebeurlijke schade wordt uitgesloten, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 500,00 per opdracht of het offertebedrag indien dit hoger ligt. 

Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is de schriftelijke melding van schade, zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, maar uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd gekend waren door de opdrachtgever of redelijkerwijze gekend konden zijn. 

Art 11: OVERMACHT

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis door de opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of (ernstige) ziekte van een familielid of dierbare, ernstige vertraging in het bekomen van de nodige vergunningen, terrorisme, oorlog.  

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van de overmacht. 

Overmacht kan nooit aanleiding geven tot het doen gelden van een vergoeding voor kosten, schaden of interesten door de opdrachtgever.  

Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan drie maanden niet kan uitgevoerd worden, hebben zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij, echter wel met de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en te vergoeden voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. 

Art 12: AFSPRAKEN VERZETTEN OF AFZEGGEN

Ingeval van afspraken waarbij prestaties aangerekend worden, zoals –maar niet beperkt tot- organizing, coaching, consult, e.d. kan de opdrachtgever tot 7 kalenderdagen voor aanvang de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging binnen de 7 kalenderdagen, is de opdrachtnemer gerechtigd de afspraak aan te rekenen alsof deze plaats gevonden heeft. Dit geldt eveneens voor afwezigheid van de opdrachtgever op de afspraak. 

Art. 13: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Indien één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, de verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de tekort komende partij enige schadevergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties zullen wel aangerekend worden aan de opdrachtgever. 

De opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. 

Art. 14: KLACHTEN  

Klachten over verrichte werkzaamheden of opgestelde facturen dienen, binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking en uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden.  

Een tijdige reactie schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht gegrond is, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen wat of welk deel van de opdracht eventueel kosteloos verbeterd wordt of opnieuw zal worden uitgevoerd of niet meer zal worden uitgevoerd tegen evenredige gedeeltelijke terugbetaling.  

Een laattijdige reactie kan nooit aanleiding geven tot herstel, vervanging, schadeloosstelling of (gedeeltelijke) heruitvoering van de opdracht. 

Art. 15: ONGELDIGHEID  

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten. 

Art. 16: BEVOEGDHEID  

Voor alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en die hieruit voortspruiten of enig verband houden met deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Deze Overeenkomst en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.